Adviseur Interne Beheersing Kwaliteit (2020-INB-4730)

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis (www.belastingdienst.nl). Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke
dynamiek is ook voor de Belastingdienst flink toegenomen. Recentelijk is de Topstructuur van de Belastingdienst gewijzigd. De Belastingdienst heeft daarmee vorm gekregen door middel van 1 directie control en financiën, 5 kader stellende directies, 3 corporate diensten, 4 shared service organisaties en 9 operationele directies. De directie Informatievoorziening (IV) is een van deze operationele directies.De Directie Informatievoorziening (IV)De directie Informatievoorziening (IV) heeft als doel de Belastingdienst optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taak door het leveren van IV-functionaliteit bij de uitvoering van (alle) processen. De IV- organisatie streeft er naar:• een adaptieve en wendbare organisatie te zijn voor burgers, bedrijven en directies van de Belastingdienst met duurzaam inzetbare, professionele medewerkers;• de continuïteit (nu en in de toekomst) van de Belastingdienst te waarborgen;• een
voorspelbare en transparante organisatie te zijn.De directie IV werkt voor de gehele Belastingdienst. 


De IV-organisatie doet dit in ketens samen met ‘de business’ op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld. De directie IV, bestuurd door de Algemeen Directeur IV, bestaat uit vier organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en

exploitatie van IV-producten voor de Belastingdienst verzorgen en twee afdelingen, te weten:
- Integratie Business Services (IBS)
- Standaard Transactie Services (STS)
- Generieke Business Services (GBS)
- Datacenter Services (DCS)
- Afdeling Bureau Directieondersteuning
- Afdeling Interne BeheersingDe IV
-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. 


Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data-center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels door gebruik te maken van

de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (klant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.De afdeling Interne Beheersing Binnen de directie Informatievoorziening (IV) ligt de focus van de afdeling Interne beheersing (InB), directie IV-breed, op de onderwerpen Kwaliteitstoetsing en –advies, Risicomanagement en Begeleiding van externe toezicht trajecten. De afdeling Interne Beheersing vervult ook een belangrijke rol in het monitoren van de opvolging van bevindingen en verbeterpunten. De directeuren van de onderdelen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen interne beheersing; de afdeling InB brengt IV-breed structuur aan in de verantwoording daarover.

De rol van Adviseur Interne Beheersing met specialisatie Kwaliteit Als adviseur bij de afdeling Interne Beheersing speel je een belangrijke rol in de IV brede kwaliteitsadvisering en –toetsing. Je omschrijft jezelf als hands-on denker en doener. Je zorgt er samen met een aantal directe collega’s voor dat het IV kwaliteitsframework wordt opgezet, geïmplementeerd en de in dat kader gemaakte afspraken worden
nageleefd. Hiertoe overleg je met kaderstellers, medewerkers en management IV. Je bent in staat om (kwaliteits)adviezen op strategisch niveau voor te bereiden. Je bent in staat om zowel op proces als inhoud bij te sturen en zo bij te dragen aan het bereiken van resultaten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de lijn van IV verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Om invulling te kunnen geven aan haar toetsende rol heeft de afdeling Interne Beheersing ook de mogelijkheid om op eigen initiatief onderzoeken op te starten en (mogelijke) risico’s zichtbaar te maken. Van de adviseur wordt verwacht dat hij / zij de vinger op de zere plek weet te leggen en dat kritisch, doch opbouwend kan rapporteren. Uiteindelijke doel is om eraan bij te dragen dat de kwaliteit van de IV dienstverlening op een hoger niveau wordt gebracht. Het is daarbij de kunst om kritisch te zijn maar de relatie wel te behouden. De adviseur moet dan ook over een breed scala van tools beschikken om het hogere doel te kunnen bereiken.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit en cultuur moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Beschikbaarheid: minimaal 32 uur per week beschikbaar

Eisen:

 • Wij maken graag kennis met een kandidaat met een afgeronde WO-opleiding op het gebied van ICT, (bedrijfs)economie, bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding en met enkele jaren werkervaring binnen de (semi-)overheid. De kandidaat (5 jaar) heeft aantoonbare opleiding en/of ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement.
 • Kandidaat voldoet aan de Insider regeling Financiën 2017 nadere informatie over deze regeling is op te vragen bij de Compliance Officer mw. A. Daalderop 
 • Academische opleiding, Informatiekunde of informatica aangevuld met meer management
  gerichte opleiding of een academische opleiding Organisatie & Bedrijfskunde. Studies met een
  kwantitatieve onderzoekscomponent zoals sociologie of econometrie zijn ook welkom.
  Certificaten op gebied van Projectmanagment en Agile Scrum ontwikkelen
 • Academische opleiding, Informatiekunde of informatica aangevuld met meer management
  gerichte opleiding of een academische opleiding Organisatie & Bedrijfskunde.
Wensen:
Gewenste generieke kwaliteiten: 
 • In staat om zelfstandig en objectief onderzoeken uit te voeren en een advies aan de Algemeen directeur en het MT IV voor te bereiden. 
 • Zoekt actief verbinding met de omgeving (binnen en buiten IV), onderhoudt een relevant en effectief netwerk, bouwt bruggen en creëert draagvlak om te komen tot een maximaal gedragen resultaat. 
 • In staat om te accepteren dat objectieve en mogelijk kritische adviezen niet altijd direct en/of geheel (kunnen) worden opgevolgd door de organisatie. 
 • Motivatie kunnen (blijven) halen uit de wetenschap dat elke (ook kleine) verbetering bijdraagt aan een hoger niveau van de dienstverlening. 
 • Is transparant in gedrag (doen wat je zegt en zeggen wat je doet), toont inlevingsvermogen, stimuleert anderen om op basis van gemeenschappelijk belang te handelen. 
 • Draagt bij aan een reflectief en positief lerend organisatieklimaat binnen de eigen afdeling. Beschikt over ruime kennis van kwaliteitsmanagement(processen) en voldoende kennis van zowel IV als business om, in samenspraak met de relevante stakeholders, te komen tot een maximaal gedragen resultaat.

Specifieke functie-wensen:
 • Kennis van het IV voortbrengingsproces
 • Kennis van, en ervaring met, kwaliteitsmanagementsystemen en - methodieken
 • Kennis van, en ervaring met, IT governance modellen, zoals COBIT
 • Ervaring met het opstellen van rapportages en beleidsstukken op onderwerpen waar verschillende belangen spelen
 • In staat zijn om het hogere organisatiebelang boven het onderdeelsbelang te (doen) stellen
 • In staat zijn om vastgestelde normen te (doen) handhaven
 • In staat zijn om normatieve boodschappen op een constructieve manier te verwoorden
 • In staat zijn om draagvlak te verwerven (en te behouden) voor activiteiten die niet altijd
  direct bijdragen aan het korte termijn resultaat, maar wel degelijk van belang zijn voor de langere termijn
 • Hands-on-mentaliteit
 • Een IT- audit opleiding is een pré.
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring binnen een ICT-omgeving.
Competenties: 
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatie-sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerking
 • Creativiteit

Deze vacature is ingetrokken op 07-08-2020 om 08:32. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen