Informatie architectuurteam IHH - SRQ147572

Opdrachtgever
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig
werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je
zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit, zorgen we voor een vangnet, en als je
met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en spelen in op nieuwe ontwikkelingen; nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft
als werkgever het goede voorbeeld. We hebben als departement belangrijke lessen geleerd uit het verslag Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Onze doelen: het versneld op orde brengen van onze informatiehuishouding, en het vergroten van de transparantie naar de samenleving en het parlement. Daarnaast vervangt de Wet open overheid vanaf 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat de overheid (nog) transparanter moet worden.
Ook wij maken als ministerie dus een gedeelte van onze informatie (documenten) tijdig actief
openbaar voor burgers. Nu moeten burgers nog vaak via een Wob-verzoek informatie opvragen.


Project
Voor het verbeteren van de informatiehuishouding en het vergroten van transparantie ontwikkelden we het meerjarige programma ENIGMA: Informatiehuishouding Open op Orde dat bijdraagt aan de uitvoering van het rijksbrede generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid “Open op Orde”.
Doel van het programma is om het informatiebeheer binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verbeteren en transparanter te maken. En om het bewustzijn van de omgang met openbaarheid van informatie in het DNA van onze medewerkers en in het werkklimaat en -
proces van het departement te verankeren. De plaatsvervangend secretaris- generaal is opdrachtgever van het programma ENIGMA.


Het project
Duurzame toegankelijkheid informatiesystemen is onderdeel van programma ENIGMA.
Het onderdeel Opstellen Verbeterplan Informatiesystemen brengt de betrokken informatiesystemen
in context van de werkprocessen in beeld en doet hiervoor verbetervoorstellen. Daarvoor is het van
belang om een goed en volledig beeld te hebben van de huidige architectuur (IST) en de gewenste
(SOLL) architectuur. Het team informatie- architectuur pakt dit samen met de business informatieanalisten
op voor het onderdeel Informatie- architectuur en draagt zorg voor de inbedding in de overall architectuur en architectuurproducten.


Opdrachtomschrijving
Een goed functionerende overheid begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. Dat we daarom als Rijksoverheid voor een grote veranderopgave staan, heeft de actualiteit wel duidelijk gemaakt. Met het programma ENIGMA werken we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag aan het verbeteren van onze informatiehuishouding. Informatiehuishouding is een belangrijk onderdeel van het werk van een ambtenaar en informatiesystemen en tooling moeten de ambtenaar hierbij ondersteunen. Uitgangspunt is dat de werkprocessen en IT- systemen de organisatie en medewerkers optimaal ondersteunen om informatie vast te leggen, terug te kunnen vinden en openbaar te maken.
SZW maakt gebruik van diverse informatiesystemen die de werkprocessen, documentmanagement en
archieffuncties binnen de verschillende werkvelden van SZW ondersteunen. Bestaande wetgeving
(Archiefwet, Wob, Who), nieuwe wetgeving (Woo, nieuwe Archiefwet) en normenkaders ( Open op Orde
, DUTO, BIO, NORA) voor de informatiehuishouding hebben betrekking op die informatiesystemen.


Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
Voor het (deel) project Opstellen Verbeterplan Informatiesystemen zoeken we een goed op elkaar ingespeeld team bestaande uit een Lead Informatie Architect (8 uur per week) met ervaring op het
terrein van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid en een uitvoerend Junior Informatie
Architect (32 uur per week). Beide disciplines vullen elkaar aan in het leveren van de informatie
architectuur producten die nodig zijn om overzicht en inzicht te krijgen in de IST en gewenste situatie
van het applicatie landschap en de applicaties van SZW in samenhang met de informatiehuishouding (IHH). Eerst moet het bestaande applicatielandschap met (in-en externe) koppelingen voor de IHH (IST) in kaart
worden gebracht. Op basis van (generieke) eisen die aan de informatiehuishouding en de informatiesystemen worden gesteld, stellen we het verschil (de gap) van IST naar SOLL vast. Verbeteringen op het terrein van de informatie-architectuur gaan we identificeren en we adviseren over mogelijke verbetering, vereenvoudiging, standaardisatie en uniformering in het applicatielandschap.

Het informatie architectuur team acteert op basis van wet- en regelgeving en de richtlijnen en kaders

voor de informatie-architectuur en de informatiehuishouding van de rijksoverheid.
Architectuurmodellen werkt het team uit op basis van de daarvoor geldende conventies. Het team denkt
proactief mee over verbeteringen in de architectuur(functie) en de visie voor de informatiehuishouding van SZW.


1.Van de Lead Informatie Architect van het team verwachten we dat:
Je ruime ervaring hebt op het terrein van de informatiehuishouding in relatie tot de
informatievoorziening (Zaaksystemen, DMS, RMA) binnen de Rijksoverheid.
Op het gebied van architectuur zet je de lijnen uit, geef je inhoudelijke sturing aan de junior Informatie
Architect en begeleid je de business informatieanalisten van het project . Je acteert op basis van de aangereikte richtlijnen en kaders en de geldende wet- en regelgeving. Je werkt architectuurmodellen uit op basis van de geldende conventies.
Je denkt proactief mee over verbeteringen in de architectuur (functie) en de visie voor de informatiehuishouding van SZW.


Jouw gesprekspartners zijn o.a. de architecten van CIO/CIV en binnen de werkvelden:
DI adviseurs, systeemeigenaren, en informatiemanagers. Je werkt nauw samen met de junior informatie-
architect en business informatieanalisten aan helder onderbouwde verbeter voorstellen voor de informatiesystemen die bijdragen aan een verbeterde
informatiehuishouding. Daarin neem jij de lead. Daarnaast neem je het voortouw bij het opstellen van
informatiemodellen per werkveld.


Kennis en ervaring
 • Je hebt een academisch werk-en denkniveau en hebt een relevante universitaire of hbo-studie afgerond.
 • Je hebt ruime ervaring in de rol van informatiearchitect bij/voor een rijksoverheid organisatie.
 • Je hebt Kennis van overheidsarchitecturen zoals NORA, MARIJ en EAR
 • .Je hebt ervaring met de toepassing van relevante methodes en standaarden (TOGAF, BPMN 2.0, UML)
 • Je hebt ervaring met tooling (zoals Mavim en Archimate).
 • Je hebt ervaring met het werkveld (ECM) van informatie/document-management (DMS) en archivering (RMA)
 • Je hebt kennis van de wettelijke kaders, regels, standaarden en best-practices van archivering, Wet open overheid en document-management en de recente ontwikkelingen en inzichten op dit terrein.
Competenties
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden en bent in staat de brug te slaan tussen visie en beleid rond informatievoorziening en de praktijk van de business.
 • Je bent een communicatieve, proactieve professional, die in staat is om op diverseniveaus binnen de organisatie overtuigend te acteren.
 • Je bent resultaatgericht en kunt een eigen visie ontwikkelen en uitdragen.
 • Je bent gestructureerd, klant-en oplossingsgericht en hebt een dienstverlenende en proactieve instelling.
 • Je kunt grote hoeveelheden informatie verwerken en hoofd- en bijzaken goed scheiden.
 • Je bent pragmatisch.
 • Je functioneert uitstekend zelfstandig en in een (project)team.
 • Je kunt knopen doorhakken zonder de belangen van betrokkenen uit het oog teverliezen.
2. en van de Junior Informatie Architect dat
Je ervaring hebt op het terrein van de informatie-architectuur in relatie tot de informatievoorziening.
Je ondersteunt de Lead Informatie Architect en werkt nauw samen met de business
informatieanalisten in het project.


Jouw gesprekspartners zijn o.a. DI adviseurs, systeemeigenaren, Coördinatoren Informatie huishouding
en informatiemanagers.
Je werkt nauw samen met de lead informatie- informatieanalisten bij het opstellen van informatiemodellen per werkveld en verbeter voorstellen voor de informatiesystemen die bijdragen aan een verbeterde informatiehuishouding.


Kennis en ervaring


 • Je hebt een academisch werk en denkniveau en hebt een relevante universitaire of hbo- studie afgerond.
 • Je hebt ervaring in de rol van
 • business analist bij/voor een overheid organisatie.
 • Je hebt Kennis van overheidsarchitecturen zoals NORA, MARIJ en EAR.
 • Je hebt ervaring met detoepassing van relevante methodes en standaarden (TOGAF, BPMN 2.0, Archimate, UML).
 • Je hebt ervaring met tooling (zoals Mavim en Archi).
 • Je hebt ervaring met het werkveld (ECM) van informatie/document- management (DMS) en archivering (RMA).
 • Je hebt kennis van de wettelijke kaders, regels, standaarden en best- practices van archivering, Wet open
 • overheid en document- management en de recente ontwikkelingen en inzichten op dit terrein.


Competenties


 • Je hebt sterke analytische vaardigheden.
 • Je bent een communicatieve, proactieve professional.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent gestructureerd, klant-en oplossingsgericht en hebt een dienstverlenende en proactieve instelling.
 • Je kunt grote hoeveelheden informatie verwerken en hoofd-en bijzaken goed scheiden
 • Je bent pragmatisch
 • Je functioneert uitstekend zelfstandig en in een (project)team
Deze vacature is ingetrokken op 16-5-22 om 11:16. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen