Projectadviseur(4501209447)

Ministerie van J&V (IND)

Als projectadviseur adviseer je het project over uiteenlopende zaken, zoals project advies, interne en externe communicatie, financiële controlefunctie, stakeholder-, wijzigings-, kwaliteits-, issue- en risicomanagement.

De project adviseur is verantwoordelijk voor:
 • Advisering van het projectmanagement en stuurgroep project (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van het project maar ook inhoudelijke issues m.b.t. voortgang project).
 • Voorbereiding stuurgroep project (opstellen statusrapportage en andere benodigde stukken stuurgroep, verslaglegging en follow up).
 •  Adviseert opdrachtgever, projectmanagement en stuurgroep
 • Stelt SMART plannen en geïntegreerde plannen op, op basis van vastgestelde kaders en uitgangspunten
 • Richt projectonderdelen in met financiële, personele en materiële middelen.
 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd.
 • Bewaakt de planning, voortgang, kwaliteit en doelstellingen van projectonderdelen.
 • Coördineert werkzaamheden van externe leveranciers en de (in- en externe) medewerkers binnen het project.
 • Draagt zorg voor het inhoudelijk, procedureel en procesmatig op elkaar afstemmen van de verschillende activiteiten (eventueel in
 • verschillende projectonderdelen).
 • Coördineert en beheerst de beschikbare middelen voor projectonderdelen (personele, financiële, materiële etc.)
 • Voert projectonderdelen uit naar de geldende vaktechnische en vakinhoudelijke procedures en richtlijnen en maatstaven
 • Leidt en realiseert projectonderdelen..
 • Signaleert en analyseert relevante informatie, ontwikkelingen en problemen.
 • Licht projectonderdelen, resultaten en consequenties toe.
 • Draagt bij aan de informatievoorziening naar de staande organisatie en het management.
 • Draagt bij aan het creëren van draagvlak.

De IND heeft veranderde en aanvullende wensen en eisen op het vlak van informatievoorziening, met onder andere het Meerjarenplan, het meerjarenperspectief, de IV de Visie op Informatie gestuurd werken en de IV-strategie. De IND loopt met de huidige IV tegen grenzen van mogelijkheden aan. Tegelijkertijd geven technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden. IV van de toekomst In IV van de toekomst wordt onderzocht aan welke eisen de toekomstige IV moet voldoen en welke kansen nieuwe (technologische)
concepten hebben voor de uitvoering van de taak van de IND. Daarnaast wordt een IND brede visie ontwikkeld op het informatiemanagement van de toekomst en de rollen en functionaliteiten die
noodzakelijk zijn de strategische doelstellingen van de IND te behalen In fase 2 van IV van de toekomst wordt voor de bouwblokken binnen het huidige landschap een fit-gap analyse uitgevoerd. Deze fase wordt in de komende periode voorbereid. Hierbij is nauwe afstemming nodig met IND-brede discussies tav ambities 2020 op het gebied van digitalisering.

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen en cultuur binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND
worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Eisen:
 • WO/ HBO opgeleid
 • Minimaal, en aantoonbaar, 5 jaar ervaring in specifieke IV omgeving. (5 jaar)
 • Ruime en aantoonbare ervaring in alle fases van een adviesproces en het schrijven/opstellen van complexe adviesproducten
 • Ruime en aantoonbare ervaring met (ICT) projecten, je hebt ervaringen met e-Overheid projecten.
 • Kennis van er ervaring met project- en projectmanagementmethodieken zoals PRINCE2. 
 •  Kennis van kwaliteitsmanagement

Wensen:
 • Je hebt bij voorkeur een (bedrijfskundige) informatica opleiding afgerond.
 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen.
 • Ervaring binnen de overheid.
 • Ervaring in het adviseren van verschillende ICT projecten en daarin succesvol.

Competenties:
 • Sterke schriftelijke en mondelingen communicatieve vaardigheden,
 • Adviesvaardigheden
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Analytische vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden, planmatig, praktisch en accuraat
 • Flexibel, frisse, proactieve en kritische blik.
 • Zelfstandig en resultaatgerichte team-player

Deze vacature is ingetrokken op 09-12-2019 om 08:43. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch op zoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen